Zawiadomienie o wyborach Dyrektora Instytutu Socjologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory Dyrektora Instytutu Socjologii odbędą się 10 października 2018 r. (środa) o godzinie 10.00 w Collegium Civitas, ul. Katowicka 89 w sali nr 102.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z Regulaminem Wyborczym Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Instytutu zostaje wyłoniony w drodze tajnego głosowania na zebraniu wyborczym przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku wyborów uzupełniających przyjmuje się stan zatrudnienia na dzień powstania vacatu).

Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż 50% głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania pracowników Instytutu. Zebranie zwołuje i prowadzi przedstawiciel Wydziałowej Komisji Wyborczej, który informuje Rektora i Dziekana o wyniku głosowania.

 

Dr Adam Drosik

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Nauk Społecznych