OFERTA DLA SZKÓŁ – WARSZTATY I WYKŁADY

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNYM

 

Otwórzmy umysły i serca w przestrzeni publicznej

Uniwersytet jest miejscem debaty, krytycznej refleksji, dyskusji, ale również kształcenia. Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego jest ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym, w którym prowadzone są badania nad zdarzeniami społecznymi o charakterze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Realizując projekty badawcze oraz prowadząc studia z zakresu socjologii kładziemy nacisk na zaangażowanie w ludzi, instytucje i problemy. Dlatego tak ważne jest dla nas reagowanie na znaczące wydarzenia w przestrzeni publicznej i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem, dzięki czemu możliwe będzie budowanie atmosfery porozumienia, zrozumienia i otwartości na innych. Pracownicy i studenci Instytutu Socjologii inicjują działania społeczne i badawcze kierowane do różnych grup i środowisk, ale także włączają się w projekty i akcje realizowane przez inne instytucje.

            Odpowiadając na sytuację związaną z ostatnimi wydarzeniami w Polsce oraz potrzebę prowadzenia otwartej i pogłębionej dyskusji uważamy, że bardzo ważne jest, aby zamiast milczenia dać uczniom, nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom możliwość wypowiedzenia się i przepracowania trudnych tematów.

Swoją propozycję kierujemy właśnie do Szkół, ponieważ stoimy na stanowisku, że jest to jedna z podstawowych przestrzeni aktywności młodych ludzi, a nauczyciele są bardzo ważnymi osobami w procesie przygotowywania ich do samodzielnego odpowiedzialnego życia z innymi. Takie kompetencje jak otwartość, refleksyjność, odpowiedzialność społeczna, wrażliwość, empatia i zrozumienie powinny być elementem edukacji już od najmłodszych

W związku z tym zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w projekcie społecznym: Otwórzmy umysły i serca w przestrzeni publicznej.

            Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży, ale także nauczycieli, pedagogów i rodziców na potrzebę budowania relacji społecznych opartych na wzajemnym zrozumieniu oraz wyposażenie w wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie.

            W ramach projektu proponujemy kilka działań skierowanych w pierwszej kolejności do młodzieży szkolnej, ale możliwe jest realizowanie ich przy udziale całej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na dopasowanie poszczególnych działań (tematów i formy) do Państwa potrzeb.

Propozycje działań w ramach projektu:

1. Warsztaty międzykulturowe

Warsztaty prowadzone we współpracy z międzynarodową organizacją studencką Hello! Celem warsztatów jest przedstawienie uczniom “obcych” kultur i pokazanie, że obcokrajowcy to tacy sami ludzie jak my, choć czasami różnią się od nas wyglądem, sposobem myślenia, mentalnością, doświadczeniami oraz swoimi zwyczajami. Warsztaty prowadzone są przez międzynarodowy zespół pod opieką pracowników naukowych Instytutu Socjologii, na który składają się studenci m.in. z Afganistanu, Grecji, Hiszpanii, Pakistanu, Polski, Turcji i Ukrainy. Ponieważ nie wszyscy prowadzący warsztaty mówią po polsku, jest to również dobra okazja do tego, by uczniowie wykorzystali i przećwiczyli w praktyce swój język angielski (w przypadku zbyt niskiej znajomości angielskiego, istnieje możliwość skorzystania z pomocy naszych tłumaczy).

2. Warsztaty z komunikowania

Warsztaty dotyczące różnych aspektów komunikowania się, ale szczególny nacisk położony jest na znaczenie języka w codziennych rozmowach oraz w debatach publicznych. Postrzeganie innych, świata wokół nas związane jest z tym, w jaki sposób ten świat opisujemy, jak komunikujemy się z innymi i jak odbieramy informacje, które do nas docierają. Zjawiska agresji, mowy nienawiści, niechęci, braku akceptacji i stereotypowego postrzegania innych zauważyć możemy nie tylko w naszym prywatnym życiu, ale także w przestrzeni publicznej. Celem warsztatów będzie rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, zwrócenie uwagi na przyczyny i konsekwencje stosowania różnych form komunikatów oraz uwrażliwienie na złożoność i wielowymiarowość języka debat.

3. Warsztaty Through y/our Eyes (W w/naszych oczach)

Warsztaty w języku angielskim prowadzone przez zagranicznych studentów Uniwersytetu Opolskiego. Celem warsztatów jest przełamywanie stereotypów narodowościowych, etnicznych i kulturowych. W pierwszej części uczniowie będą proszeni o zgadywanie rozmaitych rzeczy na temat zagranicznych studentów, a ci następnie przedstawią się. W drugiej części, w formacie „otwartej biblioteki”, grupy uczniów rozmawiają ze studentami poznając ich kultury, zwyczaje i ich samych. Nasi studenci zagraniczni pochodzą z takich krajów jak: Gruzja, Malezja, Egipt, Turcja, Tunezja, Rosja etc.

Skontaktuj się z nami w sprawie warsztatów i wykładów

4. Warsztaty antyprzemocowe

Warsztaty współprowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Socjologów. Warsztaty dotyczą różnych form przemocy, z którymi możemy spotkać się zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Ideą warsztatów jest z jednej strony uświadomienie o skali tych zjawisk, a z drugiej przełamanie mitów i stereotypów dotyczących zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy. Doświadczanie przemocy nie musi mieć bezpośredniego charakteru. Zarówno wyniki badań, jak i działania podejmowane przez organizacje i instytucje pomocowe, zajmujące się między innymi prawami człowieka pokazują, że dzisiaj spotkać się możemy z różnymi formami przemocy, nie tylko fizycznej, ale też nie potrafimy odpowiednio reagować na te sytuacje. Warsztaty prowadzone są w małych grupach, tak żeby zapewnić komfort uczestnikom i prowadzącym.

5. Prelekcje i dyskusje

Wykłady połączone z dyskusją prowadzone przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii UO. Proponowane tematy spotkań:

  • Jak widzą mnie inni? Piętno odmienności.
  • Jak ze sobą rozmawiamy? Zjawisko mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
  • Kto jest dla nas ważny? Wyznaczanie społecznej wartości człowieka.
  • Kto ma rację? Źródła wiedzy o świecie i ich krytyczna analiza.

 

Jeżeli widzą Państwo potrzebę poruszenia innego tematu (czy to w formie warsztatu, czy prelekcji), albo przeprowadzenie działania w innej formie niż zaproponowane, to prosimy o kontakt:

Instytut Socjologii UO, tel. +0 77 452 74 80, e-mail: socjologia@uni.opole.pl

lub o wypełnienie i wysłanie do nas poniższego formularza kontaktowego:

Zgłoszenie na warsztaty lub wykłady

1 + 6 =