Projekty badawcze w Instytucie Socjologii UO


  • Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 1, tytuł projektu: „Między jednostką a zbiorowością. Miejsca pamięci typu locus na Ziemiach Zachodnich i Północnych, na przykładzie Wrocławia”. Realizowane działanie naukowe wpisuje się w postulat rozszerzenia pola badań nad pamięcią zbiorową o kategorię umiejscowienia (rozumianą jako przeszłość „przeżywana” – na którą składają się intersubiektywnie uzgodnione relacje między jednostką a szeroko rozumianymi „depozytami pamięci”) oraz kategorię zamieszkiwania, definiowaną jako konstytuowana społecznie relacja między materialnym otoczeniem człowieka

 

  • Udział w Partnerstwie Lokalnym (wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Państwowym Instytutem Naukowym w Opolu) w celu realizacji badania socjologicznego pt. Rejestrowane zatrudnienie obywateli Ukrainy w województwie opolskim – studium ekonomiczno-społeczne. Celem badań będzie poszerzenie wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym rynku pracy województwa opolskiego.
  • Badania dotyczące polityki imigracyjnej w województwie opolskim realizowane wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Celem projektu będzie zaprojektowanie modelu integracji imigrantów z regionalną społecznością.