Pracownicy/czki Katedry Nauk Socjologicznych


 

prof. dr hab. Anna Barska

prof. dr hab. Anna Barska

profesor nauk społecznych

 

Zainteresowania badawcze:

 • wielokulturowość,
 • transkulturowość
 • status kobiet i problematyka ciała 
 • zagadnienia dotyczące kręgu kulturowego krajów Maghrebu (Tunezji, Algierii i Maroka)

Wybrane publikacje:

 • Kobiety Maghrebu w walce o podmiotowość. Zarys problemu, w: Kobiety praca  podmiotowość. Refleksje socjologiczne, red. S. Kamińska –Berezowska, Wyd. UŚ, Katowice 2020, ss. 11-23.
 • The Evolution of the Emancipation Movement of Women in the  Maghreb,  “Rocznik Orientalistyczny”2019, T.LXXII, z.1, ss. 143-152.
 • Gościnność w kulturze/kulturach Maghrebu, “Przegląd Orientalistyczny” 2018, mr1-2, s. 3-13.
 • Oblicza karnawału w krajach Maghrebu. Zarys  problemu, „Journal of Urban Ethnology” . Etnologia, Antropologia Miasta 2018, nr 16, s. 9-21.
 • Ukryte za zasłoną w Maghrebie. Kobiety w działaniu/działania kobiet, Wyd. UO, Opole 2018.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia codzienności
 • Socjologia kultury
 • Kultury Maghrebu
 • Przestrzeń pamięci
 • Socjologia płci

Kontakt: abarska@uni.opole.pl

 

dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO

dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO

Profesor Uniwersytetu Opolskiego

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Śląsk
 • socjologia stosunków etnicznych,
 • socjologia edukacji
 • socjologia młodzieży
 • socjologia pracy

Wybrane publikacje:

 • Lokalne, regionalne czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy, NOMOS, Kraków 2019

 • “Inny Śląsk”. Przesiedleńcy w Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim w świetle badań socjologicznych, w: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy/ Krzyżowski Łukasz, Leszczyńska Katarzyna, Szmeja Maria (red.), 2019, ISBN 978-83-7688-537-7, ss. 214-231.

 • Metoda dokumentów osobistych Floriana Znanieckiego oraz metoda biograficzna i ich współczesne konotacje w socjologii , w: Studia Śląskie, vol. 83, 2018, ss. 65-82.

 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz zamierzenia migracyjne młodzieży z województwa podkarpackiego w świetle badań empirycznych, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, vol. 269, nr 10, 2018, ss. 94-115, DOI:10.24917/20816642.10.2.7.

 • „Wymuszona mobilność – wymuszona osiadłość”. O powojennych przesiedleniach i ich obecnych skutkach dla lokalnych społeczności”. „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny” R.XLII/zeszyt 4/2016, s.123 – 136. PAN, Komitet Badań nad Migracjami
 • Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości. „Politeja” 2015 nr 3 (35), Uniwersytet Jagielloński, s. 281-294

 • Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość? Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010, ss. 346
 • Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1997, ss. 165.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne Teorie Socjologiczne
 • Procesy Grupowe

Kontakt: tsoldra@uni.opole.pl

 

dr Anna Kopczak-Wirga

dr Anna Kopczak-Wirga

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka, podróż w wymiarze socjologicznym
 • relacje międzykulturowe (w kontekście etniczności)
 •  zagadnienie pamięci społecznej
 •  śmierć w ujęciu społecznym
 •  metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Kopczak-Wirga A., Kasperska-Kurzawa K.(2022), Przejawy zjawiska parentyfikacji wśród dzieci ukraińskich na skutek migracji i uchodźstwa, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 14, s. 123 – 142.
 • Wirga T., Kopczak-Wirga A. (2022) A Collector Deceives – About the Ways of Deceiving Women by Men and Men by Women as far as Spending Money on Collecting Items is Concerned, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 19(24), open access: https://doi.org/10.3390/ijerph192416755
 • Kopczak-Wirga Anna, Trup w gablocie. Społeczny odbiór ludzkich szczątków występujących w roli atrakcji turystycznej [w:] Memento mori. Wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych, wyd. „Rys”, Poznań 2021.
 • Kopczak-Wirga Anna, Od inności do normalności. Podróże zagraniczne Polaków w mozaice wspomnień, wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
 • Crossing the borders. Tourist trips abroad in the biographies of Polish travelers, “Quaesti”, vol.4, issue1, December 2016
 • Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor Borys Cymbrowski)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia podróży i turystyki
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Migration and Cultural Contact

kontakt: kopczak@uni.opole.pl

 

 

dr Marek Korzeniowski

dr Marek Korzeniowski

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • społeczne formy religii (sekularyzacja, dyferencjacja, prywatyzacja religii)
 • indywidualizacja/globalizacja
 • problematyka pracy w aspekcie aksjologicznym oraz innowacyjnym

Wybrane publikacje:

 • Religijność pokoleń. Studium rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005
 • M. Korzeniowski, K. Frysztacki (red.), Wokół sposobów życia kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Stosunek do wiary religijnej w warunkach pograniczności i wielokulturowości regionu (na przykładzie Opolszczyzny), w: A. Barska, M. Korzeniowski (red), Wielokulturowość–miedzykulturowość–transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007
 • M. Korzeniowski (red.), Problem pracy: miedzy szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania empiryczne nad religijnością w Polsce
 • Socjologia religii
 • Podstawy ilościowej analizy danych (SPSS)
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej

Kontakt: mkorzeniowski@uni.opole.pl

 

 

dr Elżbieta Nieroba

dr Elżbieta Nieroba

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze

 • instytucja muzeum jako element sfery publicznej
 • edukacja kulturowa
 • dziedzictwo kulturowe
 • socjologia medycyny

Wybrane publikacje:

 • The Internet as an additional source of information on rare illness. A Facebook support group for parents of children with craniosynostosis as a case study, “Polish Annals of Medicine”, 1/2020, vol. 27 (współautor D. Larysz)
 • Zaangażowanie muzeum w proces komunikowania o zmianie klimatu, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 6/2019
 • Muzeum jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Rola muzeum w debacie na temat zmian klimatycznych, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 4(13)/2019
 • Muzeum jako przestrzeń dialogu. O koncepcji zwrotu edukacyjnego w muzeum, w: Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, nr 2, 2019
 • Społeczna przestrzeń dla edukacji kulturowej w regionie opolskim: diagnoza 2016–2018, 2018, Muzeum Śląska Opolskiego (współautor: A. Czerner)
 • Dynamics in the Field of Museums : Contemporary Challenges for Polish Museologists, w: Social Sciences, vol. 7, nr 5, 2018
 • Museums Change Lives. The Role of Museums in the Creation of the Democratic Public Sphere, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2, 2018
 • Subjective Assessment of Head and Facial Appearance in Children with Craniosynostoses after Surgical Treatment, w: Healthcare, vol. 6, nr 4, 2018 (współautor D. Larysz)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Metody i techniki badań społecznych
 • Statystyka
 • Social theory and culture practice

Kontakt: enieroba@uni.opole.pl

 

 

dr Magdalena Piejko-Płonka

dr Magdalena Piejko-Płonka

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Metodologia badań jakościowych
 • Społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży oraz profilaktyka uzależnień
 • Wielokulturowośc i komunikacja międzykulturowa
 • Ciało, cielesność i działania antyprzemocowe

Wybrane publikacje:

 • Zachowania problemowe młodzieży w województwie opolskim. Raport z badań jakościowych. Opracowanie przygotowane w ramach projektu badawczego Zachowania problemowe młodzieży – badania w województwie opolskim 2019-2020 realizowanego we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Opole 2020 (współautorstwo z: Marcin Deutschmann, Michał Wanke, Dariusz Zawora, Karolina Trościanka).
 • Społeczne ramy kobiecości. Raport z badań jakościowych zrealziwoanych we współpracy z Fundacją Laboratorium Zmiany, Opole 2019 (współautorstwo z: Marcin Deutschmann, Karolina Trościanka).
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, w: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., vol. 6, 2015 (współautor – Michał Wanke)
 • Dom i jego biografie : znaczenie zamieszkiwania dla użytkowników mebli, w: Kooperacja świata nauki i biznesu : studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014
 • Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej” [http://www.qualitativesociologyreview.org], numer specjalny „Socjologia i antropologia wizualna: refleksje i zastosowanie
  w badaniach”, 2007

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy jakościowej analizy danych (CAQDA)
 • Socjologia w działaniu
 • Antropologia kulturowa
 • Procesy grupowe
 • Pracownia dyplomowa teoretyczna (Wydział Sztuki)
dr Iwona Sobieraj

dr Iwona Sobieraj

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • teoria, metodologia i praktyka ewaluacji
 • problematyka mniejszości narodowych i etnicznych
 • socjologia zdrowia
 • tematyka Kresów, pamięci społecznej i przekazu międzypokoleniowego

Wybrane publikacje:

 • Problems of transferring knowledge on the example of recommendations from evaluation of european funds in Poland, “Organisation and management Series”, No 141, 2019.
 • Rekonstrukcja pamięci prywatnej potomków Kresowian, w: Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, pod red. B.Tracza, IPN, Gliwice-Warszawa 2019. 
 • The rights of national and ethnic minorities and immigrants in the context of dynamics of ethnic relations in Poland, “Social  pathology and prevention”, V.IV/I 2, 2018.
 • Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXVII, cz.2, pod red. A. Sadowskiego i U. Abłażewicz-Górnickiej, Białystok 2016
 • Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Socjologia zdrowia
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Metody i techniki badan społecznych

Kontakt: isobieraj@uni.opole.pl

 

dr Karolina Kupis

dr Karolina Kupis

adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 • migracja
 • tożsamość ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości narracyjnej
 • całożyciowe uczenie się
 • uczenie biograficzne
 • socjologia rodziny

Wybrane publikacje:

 • „Rodzina ponad granicami – transnarodowe doświadczenia polskich rodzin emigracyjnych w Wielkiej Brytanii” (w druku)
 • “Emigracja a proces uczenia się małżonków” ( K. Kupis, prof. A Kalus, dr E. Mazurek). Family Forum 2022.
 • ,,Polskie rodziny emigracyjne w Wielkiej Brytanii” W: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018.
 • „Swój – Obcy – Inny. Brexit i jego społeczne konsekwencje” W: Polonia Journal XII, 2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku– Białej.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Elementarne pojęcia nauk społecznych w języku angielskim
 • Problematyka migracji

 Kontakt: karolina.kupis@uni.opole.pl

 

dr Mariusz Zwarycz

dr Mariusz Zwarycz

asystent

Zainteresowania badawcze:

 • kapitał społeczny
 • socjologia refleksyjna – teorie strukturacji
 • podmiotowość społeczna
 • socjologia młodzieży

Wybrane publikacje:

 • Historie dojścia do bezrobocia: główne czynniki ryzyka utraty zatrudnienia, w: Korzeniowski M. (red.), Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy, Opole 2010, s. 127-147.
 • Transformation position of the Roman Catholic Church in public opinion, “Vestnik SevGTY. Filosofia” – Sewastopol: Wydawnictwo SevNTU, 2011, s. 122-127.
 • Proces dekompozycji podmiotowości sprawczej młodzieży, „Acta Uniwersitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 49, 2014, s. 63-79.
 • Zasoby demograficzne Kędzierzyna – Koźla. Perspektywa multiteoretyczna, w: Nycz E. (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XXII, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2021, s. 206-223.
  [Nie]adekwatność religii, „Człowiek i społeczeństwo”, Poznań 2022, w druku.
 • Dynamika uwarunkowań przestrzeni społecznej Kędzierzyna-Koźla, w: Nycz E. (red.), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XXIII, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2022, w druku.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Makrosocjologia
 • Teorie zmiany społecznej
 • Analiza współczesnej polityki

 Kontakt: mzwarycz@uni.opole.pl

 

dr Marcin Deutschmann

dr Marcin Deutschmann

asystent

 
Zainteresowania badawcze:
 • Socjologia polityki i sfery publicznej
 • Retoryka i krytyczna analiza dyskursu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Obywatelska nauka
 • Metodologia badań społecznych
Wybrane publikacje:
 • Wanke Michał, Piejko-Płonka Magdalena, Deutschmann Marcin: Social worlds and symbolic boundaries of cannabis users in Poland, Drugs-Education Prevention and Policy, vol. 29, nr 1, 2022, s. 1-11, DOI:10.1080/09687637.2022.2046706
 • Deutschmann Marcin, Cymbrowski Borys: (red.) Bliskości i dystanse. O jednostkach, zbiorowościach i emocjach, 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-886-9, 151 s.
 • Deutschmann Marcin, Molek-Kozakowska Katarzyna: Arguments and counter-arguments in the debate to decriminalize some forms of incestuous relations in Poland, Studia Anglica Resoviensia, vol. 15, nr 2, 2018, s. 74-96, DOI:10.15584/sar.2018.15.2.6
 • Deutschmann Marcin: Rasizm w Polsce w kontekście problemów migracyjnych. Próba diagnozy, Studia Krytyczne = Critical Studies, Uniwersytet Opolski. Instytut Politologii, nr 4, 2017, s. 71-85, DOI:10.25167/sk.1434
 • Deutschmann Marcin, Hlawacz Magdalena Anna, Wanke Michał: Moving Lab – Sketches on Uboxing European Identity. Research Notes apropos The FreedomBus Project, 2017, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-63117-09-2, 158 s.
Wybrane zajęcia dydaktyczne:
 • Sociological Theory and Cultural Practice
 • Methodology of Social Sciences
 • Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA)
 • Advanced Statistical Analysis for Social Sciences
 • Media cyfrowe i przemysły kreatywne
 
 
mgr Clara Kleininger

mgr Clara Kleininger

asystent

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • antropologia wizualna i film dokumentalny
 • antropologia postsocjalizmu
 • antropologia ekologiczna

Wybrane publikacje i projekty:
How can Making Movies do Sheep any Good? Clara Kleininger, Daniel Lema, AllegraLaboratory, online anthropological journal, 2017

Photographic Research:
A Greek Tragedy? About the future perspectives of young Greeks; Paradigmata nr.10, Nov. 2013

Films:
Everyday Greyness 33’ documentary (2020) Producer: Big Tree Collective, Tryton Productions
Nosso Morro 36’ (2016) Producer: Big Tree Collective
The Good Day, 32’ (2015) Producer: University of  Manchester
Dem A Talk, 30’ (2014) Producer: University of  Manchester 

Wybrane zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia Wizualna
 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Documenting Migrations in Europe and Poland: Visual Anthropology and Documentary Filmmaking 
 • Bussines Concepts in the Documentary Industry

Kontakt: clara.kleininger@uni.opole.pl