Sukces! Kierunek socjologia z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskami zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej kierunkowi socjologia na Uniwersytecie Opolskim – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Nasza socjologia znalazła się w grupie ośmiu uhonorowanych w tej kategorii kierunków, prowadzonych na uczelniach tak renomowanych, jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Handlowa.

PKA przyznała certyfikaty jeszcze w trzech kategoriach: Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu; Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów; Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że „wyróżnione certyfikatami kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów”.

Intensywna praca na rzecz certyfikatu

O staraniach o pozyskanie certyfikatu opowiada dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof.UO, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

– Końcówka roku akademickiego 2019/2020 upłynęła pod znakiem bardzo intensywnych prac nad  przygotowaniem sześciu kierunków do akredytacji na Wydziale Nauk  Społecznych  – mówi pani dziekan. – Jednocześnie komisja akredytacyjna weryfikowała kierunek praca socjalna i socjologia.

Skrupulatnie przygotowane i zorganizowane przez dziekana wydziału spotkania członków komisji, zakończone wspólnym podsumowaniem prac, były wstępem do starań poprzedzających wystąpienie o certyfikat jakości kształcenia.

Z wnioskiem do PKA wystąpiła dziekan wydziału. Prace nad jego uzasadnieniem, wykazaniem, że spełnione są wszystkie warunki konieczne do tego, by kierunek socjologia na UO uzyskał  certyfikat wymagały wiele wysiłku.

Ten jednak się opłacił. Na podstawie materiałów dostarczonych przez dr Iwonę Sobieraj  – koordynatorkę kierunku, dziekan wydziału sporządziła kilkunastostronicowy wniosek do PKA.

– Oczywiście przyznany certyfikat to wyróżnienie dla całego zespołu wykładowców, którzy rzetelnie przygotowali się do akredytacji pod kierunkiem przewodniczącej zespołu dr Iwony Sobieraj i ówczesnego dyrektora Instytutu Socjologii prof. Roberta Geislera – podkreśla dziekan prof. Weissbrot-Koziarska. – W skład zespołu wchodzili także dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO, dr Elżbieta Nieroba, dr Magdalena Piejko-Płonka, dr Michał Wanke, dr Anna Kopczak i studentka Magdalena Teuber.  

W swoim raporcie PKA podkreśliła, że „umiędzynarodowienie toku studiów jest istotnym elementem działania i strategii rozwoju Wydziału i Instytutu Socjologii. Znajduje to wyraz na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej, w treściach nauczania, w podejmowanych wątkach badawczych i publikacjach”. 

Wspomniane w raporcie „umiędzynarodowienie toku studiów” to konsekwencja uruchomienia specjalności Intercultural Communication – inicjatorami tego poszerzenia oferty naszej socjologii byli dr Michał Wanke i dr Borys Cymbrowski. Nowa specjalność w 2015 roku została zatwierdzona przez Radę Wydziału, a w roku 2016/17 zrekrutowano pierwszych studentów – dzisiaj jest to już niemal 50 studentów z wielu krajów świata, między innymi z Turcji, Nigerii, Kamerunu, Ghany, Libanu, Indii, Chin, Ukrainy. Mamy także studentów z Polski, którzy chcą korzystać z możliwości studiowania w języku angielskim i nawiązywania kontaktów międzykulturowych w kraju. 

Zaczęło się od dwudziestki zagranicznych studentów

– Kiedy cztery lata temu na socjologii było już bardzo mało studentów i wspólnie z dr. Borysem Cymbrowskim zrealizowaliśmy nasz pomysł, przyjmując pierwszą dwudziestkę studentów na specjalność Intercultural Communication, oczywiście traktowano to jako niegroźną fanaberię – wspomina dr Michał Wanke. – Tymczasem wykształciliśmy już kilka roczników studentów, którzy uczą się u nas o wielokulturowości i korzystają z możliwości, jakie daje program Erasmus+. IC pozwoliło nam zapraszać zagranicznych gości, współpracować – także naukowo – z Centrum Wielokulturowości Kaye College w Izraelu, z Uniwersytetem Burgundii w Dijon oraz z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa, dla których to instytucji stanowimy zaplecze naukowe w zakresie wielokulturowości. Komisja akredytacyjna była pod sporym wrażeniem strategii umiędzynarodowienia poprzez program Erasmus+, faktu, że rozpoczynaliśmy około 2012 roku sprowadzając tylu studentów z Turcji, Grecji i Hiszpanii, żeby móc prowadzić pełne grupy ćwiczeniowe w języku angielskim. Do tego dochodziło wiele innych elementów: aplikacje o English Teaching Assistant fundacji Fulbrighta, włączenie koła naukowego w integrację studentów z zagranicy itd. To u nas studiował pierwszy Indonezyjczyk, pierwszy Kameruńczyk, pierwszy Chorwat czy pierwsza studentka z Zimbabwe.

Sukces całej socjologii

Należy podkreślić, że Komisja Akredytacyjna doceniła całą socjologię, gdyż nie tylko drugi stopień tego kierunku prowadzony w języku angielskim, lecz także pierwszy stopień uzyskał certyfikat jakości kształcenia.

Jednym z powodów, dla którego to się stało, były plany przyszłościowe dla kierunku socjologia, jakie władze wydziału przedstawiły w przesłanym wniosku o certyfikat. Plany te są już w trakcie realizacji. Socjologia znalazła się w strukturze Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, którego kierownikiem jest dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska.

– Moją ambicją i zadaniem na przyszłość jest stworzenie silnego, badawczego Instytutu Socjologii, kształcącego na kierunkach posiadających  certyfikaty – mówi prof. Weissbrot-Koziarska.