Studenci Uniwersytetu Opolskiego w międzynarodowym projekcie!

Studenci socjologii pod kierunkiem dr Iwony Sobieraj i dr Karoliny Kupis oraz studenci biologii i biotechnologii pod kierunkiem dr hab. Ewy Moliszewskiej, prof. UO i mgr Patrycji Hendel podpisali umowę na realizację międzynarodowego projektu: Superbakterie: podnoszenie świadomości społecznej o zagrożeniach związanych z antybiotykoopornością poprzez service-leatning (w ramach grantu Civic Engagement) w ramach konsorcjum Forthem. Projekt rozpocznie się we wrześniu i wezmą w nim udział studenci i pracownicy naukowi z czterech uniwersytetów: Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w Palermo, Uniwersytetu w Moguncji i Uniwersytetu Opolskiego.

Projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych przez dr Belén Fouz oraz dr Sergi Maicas i Prieto z Uniwersytetu w Walencji. W kwietniu bieżącego roku dr Iwona Sobieraj oraz dr Karolina Kupis wzięły udział w serii warsztatów i spotkań wraz z innymi  badaczami ze współpracujących prze projekcie uczelni.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie świadomości młodzieży szkolnej i ich rodzin na temat zagrożenia superbakteriami związanego między innymi z nadużywaniem antybiotyków. Studenci w międzynarodowej współpracy przygotują plakaty informacje i przeprowadzą interakcyjne szkolenia dla młodzieży szkolnej z tej tematyki.

Students of Sociology under the supervision of  Iwona Sobieraj PhD and Karolina Kupis PhD and students of Biology under the supervision of prof. Ewa Moliszewska and Patrycja Hendel MA, have obtained an international project:  Superbugs: raising public awareness of antimicrobial resistance through service learning (Civic Engagement grands) under the FORTHEM alliance. The project will start in September and will involve students and researchers from four partner universities: University of Valencia, University of Palermo, University of Mainz and University of Opole.

The project is a continuation of activities initiated by Bélen Fouz PhD and Sergi Maicas i Prieto PhD from the University of Valencia. The activities were conducted in Valencia in April  this year where  Iwona Sobieraj PhD and Karolina Kupis PhD took part in series of workshops, presentations and working meetings alongside with other researchers from collaborating universities.

The main goal of the project is to increase the social awareness of schoolchildren and their families of risk of superbugs related to the abuse of antibiotics. Students in international cooperation will prepare information posters and conduct interactive trainings on this subject for school students.