Dodatkowa rekrutacja na Erasmusa w semestrze letnim 2021/2022

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickim 2021/2022.

 

Termin rekrutacji i jej przebieg

Rekrutacja wewnętrzna potrwa do 11.10.2021. 

We wtorek, 12.10 odbędzie się krótka rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim (godz.11:30, pokój 340, Collegium Civitas)

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieszczona jest dokładna instrukcja rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim.

Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, muszą wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do koordynatora w formie elektronicznej (skan) lub papierowej, w celu jego akceptacji.

Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie:  www.erasmusplus.uni.opole.pl w zakładce Program Erasmus+/ Uczenie Partnerskie.

Koordynator na kierunku Socjologia: Anna Kopczak-Wirga (kopczak@uni.opole.pl)

 

~~~

Additional recruitment for studies and internships under the Erasmus + program (summer semester 2021/2022)

Internal recruitment will last until October 11, 2021.

On Tuesday, October 12, there will be a short recruitment interview in English (at 11.30 a.m., room 340, Collegium Civitas)

The website www.erasmusplus.uni.opole.pl offers detailed recruitment instructions for students in Polish and English.

In order to take part in the recruitment process, students must complete the study / internship mobility application, print it, sign it, and then deliver it to the coordinator in electronic (scan) or paper form for its approval.

The list of all universities with which a given unit (Sociology Department) has signed agreements can be found at: www.erasmusplus.uni.opole.pl in the Erasmus + Program / Partner Learning tab.

Coordinator for Sociology: Anna Kopczak-Wirga (kopczak@uni.opole.pl)