Badania rynku pracy. Pracownicy z Ukrainy i studenci ukraińscy w regionie opolskim

W ubiegłym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przygotował badania nad problemami regionalnego rynku pracy. Do realizacji tego projektu zaproszono instytucje, których doświadczenie i wiedza w zakresie badanej problematyki mogła zostać wykorzystana przy opracowaniu diagnozy. W rezultacie zostało powołane Partnerstwo lokalne na rzecz poszerzenia wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym rynku pracy województwa opolskiego. W skład partnerstwa weszły następujące instytucje:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (lider projektu),
 • Instytut Śląski w Opolu
 • Politechnika Opolska – Wydział Ekonomii i Zarządzania;
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii, obecnie: Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Opolu.

W skład zespołu weszli pracownicy Katedry dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO oraz dr Marek Korzeniowski. Uczestniczyli oni w pracach koncepcyjnych projektu, ponadto Teresa Sołdra-Gwiżdż kierowała w całości badaniami empirycznymi, a mgr Marcin Deutschmann uczestniczył w badaniach prowadzonych wśród studentów.

 • badanie I pt. „Popyt na pracę w województwie opolskim wśród podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy i pozostałych podmiotów”;
 • badanie II pt. „Rejestrowane zatrudnienie obywateli Ukrainy w województwie opolskim”.

Badania objęły:

 • podmioty gospodarcze zatrudniajże i niezatrudniające pracowników z Ukrainy;
 • agencje pracy tymczasowej pośredniczące w zatrudnianiu obywateli z Ukrainy;
 • pracowników ukraińskich (prowadzone w języku ukraińskim);
 • ukraińskich studentów uczelni wyższych województwa opolskiego.

Problematyka badania dotyczyła zarówno kwestii podejmowania pracy jak i problematyki szeroko rozumianej integracji. W wyniku badań powstały cztery raporty:

Końcowym rezultatem projektu będzie publikacja, nad którą obecnie trwają intensywne prace, poświęcona szeroko rozumianym kwestiom zatrudnienia oraz integracji pracowników ukraińskich w województwie opolskim.