Zapraszamy na konferencję!

W związku z uruchomieniem specjalności Intercultural Communication oraz rozpoczęciem intensywnej współpracy naukowej i dydaktycznej z krajami Azji (zwłaszcza centralnej) zorganizowano konferencję, do której zaproszono zagranicznych kolegów. Komunikacja międzykulturowa jest podwójnie interesująca dla socjologów (i innych badaczy UO): po pierwsze jest aktualną formą pracy – kiedy adeptami socjologii stają się studenci zagraniczni – oraz jej treścią, ze względu na zainteresowania naukowe wynikające z aktualnego zapotrzebowania na wiedzę w świecie, w którym masowe mobilności nie stanowią już technicznej przeszkody, a kultury spotykają się na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich przestrzeniach.

Konferencja stanowi początek cyklu międzynarodowych spotkań z pozyskanymi partnerami i posłuży jako podstawowa forma wymiany doświadczeń badawczych w nowych relacjach.

Konferencja odbędzie się w Collegium Civitas, w piątek, 17.02.2017 między 11.00 a 15.00.

Program konferencji.

The launch of the Intercultural Communication MA programme in sociology and development of intensive scientific and teaching cooperation with Asian countries (especially Central Asia) have made it possible and appropriate to organize a conference and to invite our colleagues from abroad to participate. Intercultural Communication is interesting to sociologists (and other researchers at the University of Opole) for two reasons: not only is it a current form of work – when foreign students become entrants of sociology – but it is also its content, taking into account the scientific interests that occurred as a response to the need for knowledge in the world where mass mobility is not a technical obstacle anymore and cultures meet far and wide.

This conference opens a cycle of intercultural meetings with our new partners and constitutes the primary form of experience exchange in the research area.