Praktyki studenckie na kierunku design i komunikacja społeczna oraz socjologia

Koordynatorka praktyk: dr Karolina Kupis, karolina.kupis@uni.opole.pl, CC 339. 

Praktyki studenckie to integralna część procesu kształcenia, mają zatem na celu rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które studenci i studentki nabywają w trakcie studiów. Pozwalają także na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie oczekiwań pracodawców, zwłaszcza w zakresie poszukiwanych kompetencji zawodowych. 

Zgodnie z programem studiów, studenci i studentki 2. roku studiów licencjackich na kierunku design i komunikacja społeczna oraz socjologia odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w 4. semestrze (semestr letni). Zaliczenie praktyk odbywa się do końca 4. semestru i kończy się zaliczeniem z oceną. 

Podstawowe zasady odbywania praktyk studenckich: 

 • praktyki studenckie są obowiązkowe; 
 • czas trwania i termin realizacji praktyki: 90 godzin (3 tygodnie) w semestrze IV, przy czym 1 dzień praktyki, czyli 6 godzin razy 5 dni w tygodniu, daje łącznie 30 godzin praktyki w tygodniu; 1 godzina praktyki, tzw. godzina lekcyjna, ma wymiar 45 minut); 
 • do końca III semestru studenci i studentki dokonują wyboru instytucji, w której odbędą praktykę obowiązkową – w porozumieniu z Koordynatorką praktyk. 
 • za zaliczenie praktyki zawodowej student, studentka otrzymuje 2 pkt ECTS;  
 • praktyki mogą odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w trakcie roku akademickiego – pod warunkiem, że nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, a student, studentka uzyskał zgodę Koordynatorki praktyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych; 
 • zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje koordynatorka praktyk zawodowych na kierunku design i komunikacja społeczna oraz socjologia – dr Magdalena Piejko-Płonka, w oparciu o złożoną przez studenta, studentkę po zakończeniu praktyki kartę przebiegu praktyk oraz opinię o przebiegu praktyki. 

W semestrze III koordynatorka praktyk organizuje spotkanie informacyjne dla studentek i studentów przygotowujących się do odbycia praktyk zawodowych. W trakcie spotkania omawiane są zasady przebiegu praktyk oraz możliwości odbywania praktyk w ramach umów i porozumień podpisanych przez Katedrę Nauk Socjologicznych z firmami i instytucjami. 

Szczegółowy opis przebiegu praktyki, zasady i formy odbywania praktyki znajduje się w kierunkowych instrukcjach: 

 • Design i komunikacja społeczna – Instrukcja organizacji praktyki obowiązkowej na kierunku design i komunikacja społeczna  
 • Socjologia: Instrukcja organizacji praktyki obowiązkowej na kierunku socjologia. 

Studentki i studenci samodzielnie wybierają miejsce odbywania praktyk. Praktyka nie musi być realizowana w instytucji współpracującej z Wydziałem Nauk Społecznych UO. Studentka, student może wskazać inne, samodzielnie wybrane miejsce odbywania praktyki. Przykładowe miejsca odbywania praktyk znajdują się w zakładkach rozwijanych poniżej.

Miejsca praktyk dla kierunku design i komunikacja społeczna
 • Instytuty naukowo-badawcze; 
 • Firmy badań opinii i rynku (badania społeczne, rynkowe, konsumenckie, badania wizerunku, komunikacji marketingowej i inne); 
 • Instytucje administracji samorządowej i rządowej (urzędy miasta, gminy, wojewódzkie, marszałkowskie i inne) 
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia); 
 • Instytucje pomocy społecznej, w tym instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;  
 • Centra integracji, aktywizacji społecznej, centra wiedzy o dostępności; 
 • Urzędy pracy, centra planowania i rozwoju kariery, centra aktywizacji zawodowej;
 • Instytucje kultury (galerie sztuki, teatry, muzea, filharmonie, domy kultury, organizacje, szkoły i zespoły artystyczne, biblioteki i inne centra kultury i sztuki); 
 • Media, domy mediowe (prasa, radio, telewizja, film, internet i inne);
 • Firmy zajmujące się monitorowaniem mediów; 
 • Firmy i agencje reklamowe, marketingowe 
 • Firmy i agencje projektowe (architektura, urbanistyka, projektowanie przestrzeni, dóbr, usług, projektowanie komunikacji) 
 • Działy R+D, działy zasobów ludzkich oraz działy badań i analiz, dowolnych firm i przedsiębiorstw; 
 • Działy reklamy, public relations, działy marketingu dowolnych firm i przedsiębiorstw. 
Miejsca praktyk dla kierunku socjologia
 • Instytuty naukowo-badawcze (socjologii i pokrewnych dyscyplin); 
 • Firmy badań społecznych, marketingowych, opinii i rynku (badania społeczne, rynkowe, konsumenckie, badania wizerunku, komunikacji marketingowej i inne); 
 • Instytucje administracji samorządowej i rządowej; 
 • Organizacje pozarządowe; 
 • Instytucje pomocy społecznej, pomocy rodzinie, osobom z niepełnosprawnościami, grupom zagrożonym wykluczeniem, dyskryminacją 
 • Urzędy pracy, centra aktywizacji zawodowej, biura karier; 
 • Centra transferu wiedzy i technologii; 
 • Placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze; 
 • Ośrodki penitencjarne; 
 • Media, domy mediowe (prasa, radio, telewizja, internet i inne); 
 • Instytucje kultury (galerie sztuki, teatry, muzea, filharmonie, domy kultury, organizacje, szkoły i zespoły artystyczne, biblioteki i inne centra kultury i sztuki); 
 • Firmy i agencje reklamowe, marketingowe; 
 • Działy zasobów ludzkich oraz działy badań i analiz, działy promocji dowolnych firm i instytucji. 

Najważniejsze dokumenty dla studentów i studentek odbywających praktyki studenckie: 

Jednostką uczelnianą odpowiedzialną za prawidłową realizację praktyki studenckiej jest Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich UO – Obszar Edukacji Ustawicznej i Praktyk Zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi na stronie Biura, w tym z ofertami praktyk i staży zawodowych. 

Praktyki studenckie można zrealizować także w ramach programu Erasmus Plus, zapraszamy do kontaktu w koordynatorką Erasmus Plus w Katedrze Nauk Socjologicznych dr Anną Kopczak-Wirgą. 

Polecamy także kontakt z Akademickim Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, które pomaga studentom i studentkom w wejściu na rynek pracy, rozwoju kompetencji i oczywiście w realizowaniu praktyk dodatkowych. Warto pamiętać, że nasi studenci i nasze studentki mogą zdobywać doświadczenie zawodowe odbywając praktyki fakultatywne (nieobowiązkowe), do czego zachęcamy.