Praktyki zawodowe

Na 2. roku studiów licencjackich należy odbyć praktykę zawodową, która stanowi integralną część programu nauczania.
Regulamin praktyk oraz wskazówki i tok postępowania zostały przygotowane w dokumencie do pobrania:

Koordynatorem praktyk zawodowych w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej jest dr Magdalena Piejko-Płonka (piejko@uni.opole.pl)

Skrócony opis toku postępowania
  • Studenci dokonują wyboru instytucji, w której odbędą praktykę zawodową, w czasie trwania zajęć dydaktycznych 3. semestru studiów.
  • Studenci pobierają skierowania na praktykę w Zakładzie Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO w dniach wyznaczonych przez centrum.
  • Do końca trwania zajęć dydaktycznych 3. semestru studiów, należy wypełnić formularz wyboru instytucji dla koordynatora praktyk w Instytucie Socjologii.
  • Na podstawie przedstawionych dokumentów koordynator akceptuje miejsce odbycia praktyki. W przypadku braku akceptacji, należy przedstawić alternatywą propozycję w terminie wskazanym przez koordynatora.
  • Instytucja przyjmuje studentów na praktykę na podstawie skierowania na praktykę z Zakładu Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO podpisywanego przez kierownika instytucji.
  • Wypełnione skierowanie na praktykę należy dostarczyć do Centrum Praktyk w wyznaczonym terminie.
Obowiązujące dokumenty
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk zawodowych: PDF; DOC; ODT
  • Instrukcja organizacji praktyki zawodowej: PDF; DOC; ODT
  • Karta przebiegu praktyki zawodowej: PDF; DOC, ODT
  • Opinia o przebiegu praktyki zawodowej: PDF; DOC; ODT