Prace dyplomowe


Od roku akademickiego 2020/2021 prace dyplomowe będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Ogólne informacje dotyczące nowej procedury dyplomowania:

System APD pozwala na w pełni zdalną obsługę procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom student  składa pracę dyplomową wyłącznie w postaci pliku w formacie PDF w systemie APD.

 

Przewodniczący sporządza protokół egzaminu w postaci elektronicznej w APD, gdzie wszyscy Członkowie Komisji zatwierdzają go, co jest równoważne podpisaniu protokołu.

Pracownik dziekanatu sporządza i włącza do teczki akt osobowych studenta: 1) wydruk zatwierdzonego protokołu egzaminu; 2) wydruki recenzji pracy dyplomowej; 3) wydruk raportu z badania antyplagiatowego; 4) wydruk Karty Pracy Dyplomowej potwierdzającej archiwizację pracy i dane umożliwiające skuteczne wyszukanie pracy tj. numer pracy w APD oraz listę recenzentów, których recenzje złożono i zarchiwizowano w APD.

 

Osoby przygotowujące prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny zapoznać się z następującymi dokumentami: Zarządzeniem Rektora nr 1/2016 wraz ze zmianami – Zarządzenie Rektora nr 26/ 2017 oraz Zarządzenie nr 28/ 2019 wraz z Załącznikiem do Zarządzenia Rektora 28/ 2019 (Oświadczenie studenta) omawiającymi zasady przygotowywania i archiwizacji  prac dyplomowych na Uniwersytecie Opolskim.

Prosimy również zapoznać się z zasadami postępowania przed obroną prac licencjackich i magisterskich

oraz z zagadnieniami do egzaminu dyplomowego z socjologii.