Specjalności na studiach licencjackich


Przygotowaliśmy socjologiczne studia licencjackie ze specjalnościami:

 

 • Socjologia: badania internetowe

 • Socjologia: badania rynkowe

 • Socjologia: problemy społeczne

Socjologia: badania internetowe


Na studiach nauczysz się:

 • wykorzystywać nowe technologie w praktyce badawczej
 • badać i analizować wirtualną rzeczywistość
 • społecznych mechanizmów zarządzania treściami

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji internetowych badań empirycznych – jakościowych i ilościowych
 • wyszukiwania wiarygodnych i rzetelnych informacji w internecie
 • wykorzystania nowych technologii do pracy zdalnej

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe
 • w agencjach reklamowych
 • w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w internecie
Wybrane kursy na tym kierunku
 • Netnografia,
 • Media społecznościowe,
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań internetowych,
 • Wprowadzenie do Big Data

Aplikuj

Socjologia: badania rynkowe


Na studiach nauczysz się:

 • jak wykorzystać wiedzę socjologiczną do realizacji badań rynkowych
 • jak funkcjonują organizacje, w szczególności organizacje postfordowskie i sieciowe
 • jak samodzielnie identyfikować oraz kreatywnie rozwiązywać problemy marketingowe

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji jakościowych i ilościowych badań rynkowych
 • krytycznej analizy i interpretacji działań organizacji
 • przygotowania analizy SWOT (mocnych i słabych stron) organizacji

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania rynkowe
 • w organizacjach pozarządowych i biznesowych
 • w urzędach i instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania
Wybrane kursy na tym kierunku
 • Przedsiębiorczość,
 • Socjologia organizacji,
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań rynkowych,
 • Zarządzanie projektami

Aplikuj

Socjologia: problemy społeczne


Na studiach nauczysz się:

 • diagnozować i rozwiązywać współczesne problemy społeczne
 • korzystać z narzędzi ewaluacyjnych (np. analizując programy profilaktyczne)
 • tworzyć programy edukacyjne

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji badań z zakresu problemów społecznych
 • rozumienia i analizowania kwestii społecznych
 • interpretacji globalnych i lokalnych problemów społecznych wynikających z istnienia nierówności społecznych, struktury społecznej oraz zróżnicowania etnicznego, płci, klasowo-warstwowego itp.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w fundacjach, stowarzyszeniach, w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie
 • w poradniach, szpitalach
 • w  instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym
Wybrane kursy na tym kierunku
 • Action-research,
 • Socjologia problemów społecznych,
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu problemów społecznych,
 • Organizacje pozarządowe

Aplikuj

Specjalności na studiach magisterskich


Przygotowaliśmy socjologiczne studia magisterskie ze specjalnościami:

 • Socjologia problemów społecznych
 • Design i projektowanie społeczne
 • Badania socjologiczne w praktyce społecznej
 • Socjologia organizacji
 • Intercultural communication

W pierwszym semestrze porządkujemy zagadnienia z filozofii społecznej i logiki oraz metodologii nauk społecznych. Przyglądamy się społeczeństwu z perspektywy jego globalnych przemian i ich społecznych konsekwencji.

Od drugiego semestru rozwijamy wiedzę i umiejętności zgodnie z wybraną specjalnością. Również od drugiego semestru prowadzimy seminaria magisterskie w niewielkich grupach, do wyboru jest także seminarium i pisanie pracy w języku angielskim.

Uzupełniamy nasze studia o laboratorium analiz magisterskich – studenci mają możliwość indywidualnego korzystania z naszej wiedzy, doświadczenia, sprzętu i oprogramowania – dla jak najlepszego przygotowania swoich badań.  Na laboratorium prezentacji magisterskich z kolei “szlifujemy” ważną umiejętność wystąpień i przedstawień rezultatów swojej pracy, również po to by przetestować i dopracować je przed obroną.

 

Socjologia problemów społecznych


Na studiach nauczysz się:

 • rozumieć problemy społeczne – w skali mikro i makro oraz o ich przyczynach i społecznych skutkach,
 • poruszać w kręgu wszelkich „spraw trudnych” występujących w społeczeństwie, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, alkohol, narkotyki,
 • rozumieć „specjalne problemy tzw. populacji specjalnych” np. dzieci, grup mniejszościowych, grup o specjalnych potrzebach itp.

Zdobędziesz umiejętności:

 • wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, analizowania, użytkowania wszelkich informacji i danych zastanych na temat społecznych problemach,
 • myślenia o problemach społecznych jako „sprawach do rozwiązania” w praktyce społecznej,
 • interpretacji globalnych i lokalnych problemów społecznych wynikających z istnienia nierówności społecznych, struktury społecznej oraz zróżnicowania etnicznego, płci, klasowo-warstwowego itp.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w fundacjach i stowarzyszeniach,
 • w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
 • w poradniach, szpitalach,
 • w  instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym.

 

Wybrane kursy na tym kierunku
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
 • Wykluczenie społeczne w teorii socjologicznej
 • Polityka społeczna
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

Aplikuj

Design i projektowanie społeczne


Na studiach nauczysz się:

 • projektować i prowadzić badania nad rozpoznawaniem i kształtowaniem postaw, potrzeb, zachowań i interakcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej, zwłaszcza przestrzeni publicznej
 • prowadzić badania nad kluczowymi dla współczesności zjawiskami i procesami – wykluczenia społecznego, starzenia się społeczeństw, wyczerpywania zasobów naturalnych.

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania, realizacji i interpretacji badań jakościowych i ilościowych z diagnozowaniem i analizowaniem problemów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe,
 • w agencjach reklamowych, agencjach Public Relations
 • w instytucjach administracji publicznej, firmach consultingowych, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli
 • w organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego.
Wybrane kursy na tym kierunku
 • Elementy procesu projektowego – metody badania użytkownika (UX)
 • Partycypacja społeczna
 • Socjologia designu – projektowanie społeczne
 • Społeczna historia designu
 • Projektowanie komunikacji graficznej – wprowadzenie
 • Wstęp do projektowania usług
 • Projektowanie wnętrz – wprowadzenie

Aplikuj

Badania socjologiczne w praktyce społecznej


Na studiach nauczysz się:

 • wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia pracy socjologa,
 • samodzielnie identyfikować oraz kreatywnie rozwiązywać problemy społeczne,
 • łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką społeczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji jakościowych i ilościowych badań empirycznych – społecznych i marketingowych,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego,
 • krytycznej analizy i interpretacji danych empirycznych.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe,
 • w agencjach reklamowych,
 • w urzędach, instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania.
Wybrane kursy na tym kierunku
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Socjologia w działaniu: projekty i kampanie społeczne
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

Aplikuj

Socjologia organizacji


Na studiach nauczysz się:

 • analizować funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji na poziomie makro i mikro,
 • pracować w różnego rodzaju organizacjach (na różnych stanowiskach),
 • analizować relację pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • analizy różnego rodzaju organizacji (pozarządowych, biznesowych),
 • tworzenia i zarządzania organizacjami,
 • krytycznej analizy i interpretacji działań organizacji.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w  organizacjach pozarządowych (w działaniach projektowych),
 • w przedsiębiorstwach (w działach HR, rekrutacji i marketingowych),
 • w firmach badawczych (analizujących funkcjonowanie organizacji).
Wybrane kursy na tym kierunku
    • Socjologia organizacji
    • Zasoby ludzkie (HR)
    • Komunikacja społeczna organizacji
    • Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne
    • Przedsiębiorczość
    • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
    • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

Aplikuj

Intercultural communication


The Master’s programme is so designed that our students can get into their stride in the first semester of sociological enterprise with no problems. We start with broad subjects, i.e. methodology, sociological theory and cultural practice, and social inequalities to ensure that all students, regardless of their first-cycle study programmes, will become sociologists. We also offer a basic philosophical training for analytical skills development and an academic writing course.

In the second semester we introduce our students to the research methods and communication, conflict and migrations studies.

We start the second year (the third semester) accelerating your graduate research project. In addition to your supervising professor, another experienced researcher is appointed to assist you with your research project. We run a research analysis lab so you can have access to the research software and hardware as well as get all the necessary help to plan and carry our your own project. You can work on your project at one of our partner universities as well – even abroad. There are scholarships you can use to help you do that.

The last semester is all about writing your thesis – we even have an MA Presentations Lab course where with experts’ help you will be able to prepare yourself to communicate your findings effectively. During the whole study programme you will be able to attend a variety of complementary courses.

 

Wybrane kursy na tym kierunku

w przygotowaniu

Aplikuj

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Jak rozpocząć studia licencjackie?

         • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 60 miejsc
         • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 70 miejsc
         • czas trwania: 3 lata
         • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

        • Kandydaci z „nową maturą”:
        1. Język polski
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
        2. Język obcy
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
        3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak rozpocząć studia magisterskie?

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 25 miejsc
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 90 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.
Przydatne linki

Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni