Opis zakładanych efektów kształcenia


Wewnętrzny System Jakości Kształcenia Instytutu Socjologii


System doskonalenia jakości kształcenia na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

 • System doskonalenia jakości kształcenia działa w oparciu o powszechnie obowiązujące akty prawne, wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Opolskiego, w szczególności Wydziałową księgę Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UO (2016-2020).

W ramach Instytutu Socjologii funkcjonuje Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.

W skład Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia wchodzą:

dr Magdalena Piejko-Płonka – przewodnicząca

dr Elżbieta Nieroba

dr hab. Robert Geisler, prof. UO

 

W skład Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

dr Iwona Sobieraj – przewodnicząca

dr Kamilla Biskupska

dr hab. Anna Śliz, prof. UO

Zakres zadań Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia:

  • przygotowanie sprawozdania dotyczące systemu jakości kształcenia;
  • współpraca z Radą Programową Instytutu Socjologii w zakresie jakości kształcenia;
  • okresowe przeglądy i ocena planów studiów i programów nauczania oraz analiza efektów kształcenia

Rada Programowa Instytutu Socjologii:

  • przygotowuje program kształcenia składający się z opisu spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów (modułów) tego procesu punktami ECTS
  • opracowuje dokumenty programowe i współpracuje z Komisją ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia
  • zatwierdza tematy prac dyplomowych i recenzentów

Instrumenty zapewniając wysoką jakość kształcenia:

  • tworzenie/modyfikowanie kierunków studiów specjalności
  • hospitacje
  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów
  • praktyki studenckie
  • ocena nauczyciela akademickiego przez studenta
  • ocena jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego

 

 • W czerwcu każdego roku Rada Programowa Instytutu przygotowuje instytutowe sprawozdania dotyczące oceny i doskonalenia systemu jakości kształcenia (przyjęto w dniu 23.11.2016 r.)

 

Rada Programowa Instytutu Socjologii podjęła także działania antyplagiatowe i przyjęła “Zasady i wskazówki przygotowania prac pisemnych oraz unikania plagiatu”