Pracownicy Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego


 

prof. dr hab. Anna Barska

prof. dr hab. Anna Barska

profesor nauk społecznych

 

Zainteresowania badawcze:

 • wielokulturowość,
 • transkulturowość
 • status kobiet i problematyka ciała 
 • zagadnienia dotyczące kręgu kulturowego krajów Maghrebu (Tunezji, Algierii i Maroka)

Wybrane publikacje:

 • Kobiety Maghrebu w walce o podmiotowość. Zarys problemu, w: Kobiety praca  podmiotowość. Refleksje socjologiczne, red. S. Kamińska –Berezowska, Wyd. UŚ, Katowice 2020, ss. 11-23.
 • The Evolution of the Emancipation Movement of Women in the  Maghreb,  “Rocznik Orientalistyczny”2019, T.LXXII, z.1, ss. 143-152.
 • Gościnność w kulturze/kulturach Maghrebu, “Przegląd Orientalistyczny” 2018, mr1-2, s. 3-13.
 • Oblicza karnawału w krajach Maghrebu. Zarys  problemu, „Journal of Urban Ethnology” . Etnologia, Antropologia Miasta 2018, nr 16, s. 9-21.
 • Ukryte za zasłoną w Maghrebie. Kobiety w działaniu/działania kobiet, Wyd. UO, Opole 2018.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia codzienności
 • Socjologia kultury
 • Kultury Maghrebu
 • Przestrzeń pamięci
 • Socjologia płci

Kontakt: abarska@uni.opole.pl

 

dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO

dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO

Profesor Uniwersytetu Opolskiego

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Śląsk
 • socjologia stosunków etnicznych,
 • socjologia edukacji
 • socjologia młodzieży
 • socjologia pracy

Wybrane publikacje:

 • Lokalne, regionalne czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy, NOMOS, Kraków 2019

 • “Inny Śląsk”. Przesiedleńcy w Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim w świetle badań socjologicznych, w: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy/ Krzyżowski Łukasz, Leszczyńska Katarzyna, Szmeja Maria (red.), 2019, ISBN 978-83-7688-537-7, ss. 214-231.

 • Metoda dokumentów osobistych Floriana Znanieckiego oraz metoda biograficzna i ich współczesne konotacje w socjologii , w: Studia Śląskie, vol. 83, 2018, ss. 65-82.

 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz zamierzenia migracyjne młodzieży z województwa podkarpackiego w świetle badań empirycznych, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, vol. 269, nr 10, 2018, ss. 94-115, DOI:10.24917/20816642.10.2.7.

 • „Wymuszona mobilność – wymuszona osiadłość”. O powojennych przesiedleniach i ich obecnych skutkach dla lokalnych społeczności”. „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny” R.XLII/zeszyt 4/2016, s.123 – 136. PAN, Komitet Badań nad Migracjami
 • Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości. „Politeja” 2015 nr 3 (35), Uniwersytet Jagielloński, s. 281-294

 • Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość? Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010, ss. 346
 • Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1997, ss. 165.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne Teorie Socjologiczne
 • Procesy Grupowe

Kontakt: tsoldra@uni.opole.pl

 

dr Kamilla Biskupska

dr Kamilla Biskupska

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia designu, projektowanie społeczne
 • pamięć społeczna ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich
 • krytyczna analiza dyskursu
 • socjologia wizualna

Wybrane publikacje:

 • Breslau. Nazwa miasta jako dziedzictwo kulturowe – zarys problematyki w perspektywie analizy dyskursu historycznego. “Oblicza komunikacji” 2020, nr 12, s. 451-463 
 • A beautiful flourish. The foundation story of Wroclaw (and Wroclaw residents), „text und diskurs”, 2020, nr 13, s. 43-62

 • Green Wrocław: Urban Narratives of Three Post-War Generations of Wrocław’s Inhabitants, „Polish Journal of Landscape Studies” 2020, nr 6, s. 9-26

 • Poza pamięć zbiorową – społeczne wymiary pamiętania miasta. Zarys problematyki na przykładzie projektu „Wrocław. Pamiętam, że…, „Kultura i Społeczeństwo”, 2018, nr 3, s. 103-120

 • „Miasto to jak mieszkanie. Nasze.” Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych, na przykładzie Wrocławia, „Miscellanea anthropologica et sociologica” 2018, nr 4, s. 129-148

 • Pracuje w korytarzu, pisze po ścianach a kąpiel bierze wśród kwiatów, czyli obrazy mieszkań konsumentów w przekazie magazynów wnętrzarskich, „Forum Socjologiczne” 2018, nr 9, s. 121-134

 • Przestrzeń i zieleń. O krajobrazie kulturowym Ziem Zachodnich i Północnych – inaczej, w: E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk (red.), „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2018, ss.409-440

 • Miejsca pamięci a pamięć miejsca na przykładzie Wrocławia, w: A. Szpociński, Z. Bogumił (red.), Nowe i stare tendencje w obszarze pamięci społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 295 – 316

 • Pamiętam, że… O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych, na przykładzie Wrocławia, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 1, s. 71-83.

 • O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J, Stachowiak (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014, s. 291-314

 • O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”, “Studia Socjologiczne”, 2012, nr 1, str. 245-268
 • Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, 
 • Analiza dyskursywna amerykańskich plakatów rekrutacyjnych okresy II wojny światowej, Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jak narzędzie propagandy wojennej, w: T.Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 124 – 150

 

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Historia projektowania społecznego
 • Ikonosfera i kompetencje wizualne
 • Analiza krytyczna tekstu
 • Socjologia wizualna
 • Socjologia designu
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Kontakt: kbiskupska@uni.opole.pl

 

dr Anna Kopczak-Wirga

dr Anna Kopczak-Wirga

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka, podróż w wymiarze socjologicznym
 • relacje międzykulturowe (w kontekście etniczności)
 •  zagadnienie pamięci społecznej
 •  metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2011
 • Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor Borys Cymbrowski)
 • Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys, “Quaesti”, vol.2, issue 1, December 2014 (współautor – Tomasz Wirga)
 • Crossing the borders. Tourist trips abroad in the biographies of Polish travelers, “Quaesti”, vol.4, issue1, December 2016

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia podróży
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Nowe sposoby prowadzenia badań i analiz
 • Autoprezentacja. Wszystko o sztuce wystąpień publicznych

kontakt: kopczak@uni.opole.pl

 

 

dr Marek Korzeniowski

dr Marek Korzeniowski

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • społeczne formy religii (sekularyzacja, dyferencjacja, prywatyzacja religii)
 • indywidualizacja/globalizacja
 • problematyka pracy w aspekcie aksjologicznym oraz innowacyjnym

Wybrane publikacje:

 • Religijność pokoleń. Studium rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005
 • M. Korzeniowski, K. Frysztacki (red.), Wokół sposobów życia kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Stosunek do wiary religijnej w warunkach pograniczności i wielokulturowości regionu (na przykładzie Opolszczyzny), w: A. Barska, M. Korzeniowski (red), Wielokulturowość–miedzykulturowość–transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007
 • M. Korzeniowski (red.), Problem pracy: miedzy szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania empiryczne nad religijnością w Polsce
 • Socjologia religii
 • Podstawy ilościowej analizy danych (SPSS)
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej

Kontakt: mkorzeniowski@uni.opole.pl

 

 

dr Elżbieta Nieroba

dr Elżbieta Nieroba

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze

 • instytucja muzeum jako element sfery publicznej
 • edukacja kulturowa
 • dziedzictwo kulturowe
 • socjologia medycyny

Wybrane publikacje:

 • The Internet as an additional source of information on rare illness. A Facebook support group for parents of children with craniosynostosis as a case study, “Polish Annals of Medicine”, 1/2020, vol. 27 (współautor D. Larysz)
 • Zaangażowanie muzeum w proces komunikowania o zmianie klimatu, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 6/2019
 • Muzeum jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Rola muzeum w debacie na temat zmian klimatycznych, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 4(13)/2019
 • Muzeum jako przestrzeń dialogu. O koncepcji zwrotu edukacyjnego w muzeum, w: Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, nr 2, 2019
 • Społeczna przestrzeń dla edukacji kulturowej w regionie opolskim: diagnoza 2016–2018, 2018, Muzeum Śląska Opolskiego (współautor: A. Czerner)
 • Dynamics in the Field of Museums : Contemporary Challenges for Polish Museologists, w: Social Sciences, vol. 7, nr 5, 2018
 • Museums Change Lives. The Role of Museums in the Creation of the Democratic Public Sphere, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2, 2018
 • Subjective Assessment of Head and Facial Appearance in Children with Craniosynostoses after Surgical Treatment, w: Healthcare, vol. 6, nr 4, 2018 (współautor D. Larysz)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Metody i techniki badań społecznych
 • Statystyka
 • Social theory and culture practice

Kontakt: enieroba@uni.opole.pl

 

 

dr Magdalena Piejko-Płonka

dr Magdalena Piejko-Płonka

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Metodologia badań jakościowych
 • Społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży oraz profilaktyka uzależnień
 • Wielokulturowośc i komunikacja międzykulturowa
 • Ciało, cielesność i działania antyprzemocowe

Wybrane publikacje:

 • Zachowania problemowe młodzieży w województwie opolskim. Raport z badań jakościowych. Opracowanie przygotowane w ramach projektu badawczego Zachowania problemowe młodzieży – badania w województwie opolskim 2019-2020 realizowanego we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Opole 2020 (współautorstwo z: Marcin Deutschmann, Michał Wanke, Dariusz Zawora, Karolina Trościanka).
 • Społeczne ramy kobiecości. Raport z badań jakościowych zrealziwoanych we współpracy z Fundacją Laboratorium Zmiany, Opole 2019 (współautorstwo z: Marcin Deutschmann, Karolina Trościanka).
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, w: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., vol. 6, 2015 (współautor – Michał Wanke)
 • Dom i jego biografie : znaczenie zamieszkiwania dla użytkowników mebli, w: Kooperacja świata nauki i biznesu : studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014
 • Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej” [http://www.qualitativesociologyreview.org], numer specjalny „Socjologia i antropologia wizualna: refleksje i zastosowanie
  w badaniach”, 2007

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy jakościowej analizy danych (CAQDA)
 • Socjologia w działaniu
 • Antropologia kulturowa
 • Procesy grupowe
 • Pracownia dyplomowa teoretyczna (Wydział Sztuki)
dr Iwona Sobieraj

dr Iwona Sobieraj

adiunkt

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • teoria, metodologia i praktyka ewaluacji
 • problematyka mniejszości narodowych i etnicznych
 • socjologia zdrowia
 • tematyka Kresów, pamięci społecznej i przekazu międzypokoleniowego

Wybrane publikacje:

 • Problems of transferring knowledge on the example of recommendations from evaluation of european funds in Poland, “Organisation and management Series”, No 141, 2019.
 • Rekonstrukcja pamięci prywatnej potomków Kresowian, w: Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, pod red. B.Tracza, IPN, Gliwice-Warszawa 2019. 
 • The rights of national and ethnic minorities and immigrants in the context of dynamics of ethnic relations in Poland, “Social  pathology and prevention”, V.IV/I 2, 2018.
 • Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXVII, cz.2, pod red. A. Sadowskiego i U. Abłażewicz-Górnickiej, Białystok 2016
 • Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Socjologia zdrowia
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Metody i techniki badan społecznych

Kontakt: isobieraj@uni.opole.pl

 

dr Karolina Kupis

dr Karolina Kupis

asystent

Zainteresowania badawcze:

 • migracja
 • tożsamość ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości narracyjnej
 • całożyciowe uczenie się
 • uczenie biograficzne
 • socjologia rodziny

Wybrane publikacje:

 • „Rodzina ponad granicami – transnarodowe doświadczenia polskich rodzin emigracyjnych w Wielkiej Brytanii” (w druku)                 
 • ,,Polskie rodziny emigracyjne w Wielkiej Brytanii” W: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018.                                                           
 • „Swój – Obcy – Inny. Brexit i jego społeczne konsekwencje” W: Polonia Journal XII, 2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku– Białej.

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Elementarne pojęcia nauk społecznych w języku angielskim
 • Problematyka migracji

 Kontakt: karolina.kupis@uni.opole.pl

mgr Marcin Deutschmann

mgr Marcin Deutschmann

asystent

 
Zainteresowania badawcze:
 • Socjologia polityki i sfery publicznej
 • Retoryka i krytyczna analiza dyskursu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Obywatelska nauka
 • Metodologia badań społecznych
Wybrane publikacje:
 • Borys Cymbrowski, Marcin Deutschmann (red.) Bliskości i dystanse. O jednostkach, zbiorowościach i emocjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2020 (zaakceptowana do druku).
 • Risk University: Uncertainty of the Late Modernity Coming Too Early. W: Society Register Vol. 4 No. 3 . Poznań 2020. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.08 (wspóautor: M. Wanke)
 • Arguments and counter-arguments in the debate to decriminalize some forms of incestuous relations in Poland. W: Studia Anglica Resoviensia, Rzeszów 2018. http://.doi.org/10.15584/sar.2018.15.2.6 (współautor: K. Molek-Kozakowska)
 • Rasizm w Polsce w kontekście problemów migracyjnych. Próba diagnozy. Studia Krytyczne/Critical Studies, Numer 4/2017 ss. 71-85. ISSN 2450-9078.
 • Moving Lab – Sketches on Unboxing European Identity, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, 2017, ISBN: 978-83-63117-09-2 (współautorzy: M. Hlawacz, M. Wanke)
Wybrane zajęcia dydaktyczne:
 • Sociological Theory and Cultural Practice
 • Methodology of Social Sciences
 • Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA)
 • Advanced Statistical Analysis for Social Sciences
 • Media cyfrowe i przemysły kreatywne
 
 
mgr Clara Kleininger

mgr Clara Kleininger

asystent

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • antropologia wizualna i film dokumentalny
 • antropologia postsocjalizmu
 • antropologia ekologiczna

Wybrane publikacje i projekty:
How can Making Movies do Sheep any Good? Clara Kleininger, Daniel Lema, AllegraLaboratory, online anthropological journal, 2017

Photographic Research:
A Greek Tragedy? About the future perspectives of young Greeks; Paradigmata nr.10, Nov. 2013

Films:
Everyday Greyness 33’ documentary (2020) Producer: Big Tree Collective, Tryton Productions
Nosso Morro 36’ (2016) Producer: Big Tree Collective
The Good Day, 32’ (2015) Producer: University of  Manchester
Dem A Talk, 30’ (2014) Producer: University of  Manchester 

Wybrane zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia Wizualna
 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Documenting Migrations in Europe and Poland: Visual Anthropology and Documentary Filmmaking 
 • Bussines Concepts in the Documentary Industry

Kontakt: clara.kleininger@uni.opole.pl