Pracownicy Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego

Kamilla Biskupska

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: kbiskupska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia designu, projektowanie społeczne
 • pamięć społeczna ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich
 • krytyczna analiza dyskursu
 • socjologia wizualna

Wybrane publikacje:

 • Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss 174
 • Analiza dyskursywna amerykańskich plakatów rekrutacyjnych okresy II wojny światowej, Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jak narzędzie propagandy wojennej, w: T.Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 124 – 150
 • O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”, “Studia Socjologiczne”, 2012, nr 1, str. 245-268
 • O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J, Stachowiak (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014, s. 291-314

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Krytyczna analiza tekstu
 • Socjologia wizualna
 • Socjologia designu
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Tadeusz Detyna

 Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: detyna@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Przemiany społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Kambodży
 • Polacy na obczyźnie (Portugalia, Niemcy, Peru, Nowa Zelandia)
Wybrane publikacje:
 • Społeczeństwo kambodżańskie w okresie gwałtownych przemian oraz polskie reakcje na wydarzenia w tym kraju, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010
 • T. Detyna, J. Marszałek-Kawa (red.), Polska – Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość. Zbliży nas przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Problemy społeczne Kambodży oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania, w: K. Frysztacki, M. Korzeniowski (red.), Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania, Opole 2005, s. 119-T. 142
 • T. Detyna, D. Kisielewicz (red.), Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej, Opole 2004
Zajęcia dydaktyczne:
 • Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw
 • Patologia społeczna
 • Problemy współczesnej rodziny polskiej
 • Społeczeństwa Europy
 
Anna Kopczak-Wirga

Anna Kopczak-Wirga

 • dr

kontakt: kopczak@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka, podróż w wymiarze socjologicznym
 • relacje międzykulturowe (w kontekście etniczności)
 •  zagadnienie pamięci społecznej
 •  metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2011
 • Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor Borys Cymbrowski)
 • Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys, “Quaesti”, vol.2, issue 1, December 2014 (współautor – Tomasz Wirga)
 • Crossing the borders. Tourist trips abroad in the biographies of Polish travelers, “Quaesti”, vol.4, issue1, December 2016

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia podróży
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Nowe sposoby prowadzenia badań i analiz
 • Autoprezentacja. Wszystko o sztuce wystąpień publicznych

 

 

 

 

Marek Korzeniowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: mkorzeniowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • społeczne formy religii (sekularyzacja, dyferencjacja, prywatyzacja religii)
 • indywidualizacja/globalizacja
 • problematyka pracy w aspekcie aksjologicznym oraz innowacyjnym

Wybrane publikacje:

 • Religijność pokoleń. Studium rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005
 • M. Korzeniowski, K. Frysztacki (red.), Wokół sposobów życia kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Stosunek do wiary religijnej w warunkach pograniczności i wielokulturowości regionu (na przykładzie Opolszczyzny), w: A. Barska, M. Korzeniowski (red), Wielokulturowość–miedzykulturowość–transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007
 • M. Korzeniowski (red.), Problem pracy: miedzy szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania empiryczne nad religijnością w Polsce
 • Socjologia religii
 • Podstawy ilościowej analizy danych (SPSS)
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
Elżbieta Nieroba

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: enieroba@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia kultury
 • instytucja muzeum
 • dziedzictwo kulturowe
 • pamięć społeczna
 • socjologia emocji

Wybrane publikacje:

 • E. Nieroba, Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • Sfera publiczna – przestrzeń – muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, red. E. Nieroba, B. Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • E. Nieroba, Coniuge et impera. Idea zarządzania humanistycznego muzeum w świetle badań empirycznych, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 3, 2016
 • E. Nieroba, Muzeum empatyczne. O zmieniającej się roli odbiorcy kultury we współczesnym świecie w opinii muzealników, w: A. Ziębińska-Witek i G. Żuk (red.), Muzea w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Metodologia nauk społecznych
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Analiza danych zastanych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (SPSS)
Magdalena Piejko-Płonka

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: magdalena.piejko@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań społecznych, a w szczególności projektowanie i realizacja badań jakościowych
 • socjologia społecznie zaangażowana
 • socjologia wizualna
 • projektowanie społeczne
 • metodyka nauczania (socjologii) w szkołach średnich

Wybrane publikacje:

 • Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej” [http://www.qualitativesociologyreview.org], numer specjalny „Socjologia i antropologia wizualna: refleksje i zastosowanie
  w badaniach”, 2007
 • Dom i jego biografie : znaczenie zamieszkiwania dla użytkowników mebli, w: Kooperacja świata nauki i biznesu : studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014.
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, w: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., vol. 6, 2015 (współautor – Michał Wanke)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych – CAQDA
 • Socjologia codzienności
 • Laboratorium prezentacji dyplomowych
Iwona Sobieraj

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: isobieraj@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • teoria, metodologia i praktyka ewaluacji
 • problematyka socjologii pogranicza, mniejszości narodowych i etnicznych
 • tematyka Kresów, pamięci społecznej i przekazu międzypokoleniowego Kresowian

Wybrane publikacje:

 • Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014
 • Evaluation: Between Values and Indicators, w Business Ethics and Sustainable Development, Interdisciplinary theoretical and empirical studies, No. 2, ed. P. Kuzior,  Zabrze 2016, s: 105-113
 • Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXVII, cz.2, pod red. A. Sadowskiego i U. Abłażewicz-Górnickiej, Białystok 2016
 • (Nicht)erzählteGeschichten. Probleme der generationsübergreifendenÜberlieferung und der historischenSozialisation von FamilienimOppelnerSchlesien. W: Vergangenheit in GegenwartudnZukunft. Gliwice – Opole 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Socjologia w działaniu
 • Metody i techniki badan społecznych
Teresa Sołdra-Gwiżdż

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: tsoldra@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia stosunków etnicznych,
 • socjologia edukacji
 • socjologia młodzieży
 • socjologia pracy

Wybrane publikacje:

 • Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1997, ss. 165.
 • Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość? Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010, ss. 346.
 • Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości. „Politeja”2015 nr 3 (35), Uniwersytet Jagielloński, s. 281-294
 • „Wymuszona mobilność – wymuszona osiadłość”. O powojennych przesiedleniach i ich obecnych skutkach dla lokalnych społeczności”. „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R.XLII/zeszyt 4/2016, s.123 – 136. PAN, Komitet Badań nad Migracjami

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne Teorie Socjologiczne
 • Procesy Grupowe